Práva a povinnosti nájemce elektrokola, kola

1. Nájemce je povinen užívat elektrokolo řádně tak, aby na něm nevznikla škoda a pouze k účelu, kterému slouží.

2. Nájemce není oprávněn přenechat předmět nájmu do užívání třetí osobě. Svěří-li nájemce elektrokolo třetí osobě, odpovídá, jako by elektrokolo užíval sám.

3. Nájemce není oprávněn činit na elektrokole jakékoliv zásahy či úpravy. Tímto není dotčena povinnost nájemce provádět na předmětu nájmu na své náklady běžnou údržbu elektrokola. Běžnou údržbou v režii nájemce se pro účely této smlouvy míní i oprava defektu pneumatik.

4. Nájemce je povinen oznámit pronajímateli bez zbytečného odkladu potřeby oprav předmětu nájmu, které má provést pronajímatel. Při porušení této povinnosti odpovídá nájemce za škodu tím způsobenou a nemá nároky, které by mu jinak příslušely pro nemožnost nebo omezenou možnost užívat věc pro její vady.

5. Každou dopravní nehodu za účasti eletrokola je nájemce povinen bezprostředně oznámit pronajímateli a Policii ČR.

6. V případě škody způsobené na elektrokole třetí osobou, a to včetně krádeže, je nájemce povinen oznámit tuto událost bezprostředně pronajímateli a Policii ČR.

7. Ostatní škody či závady na předmětu nájmu je nájemce povinen bezprostředně oznámit pronajímateli, který rozhodne o způsobu řešení dané situace.

8. V případě porušení povinností hlášení škody na předmětu nájmu je pronajímatel oprávněn požadovat na nájemci škodu tímto vzniklou.

9. V případě, že nájemce vrátí pronajímateli předmět nájmu poškozen (nebo nekompletní), uhradí nájemce pronajímateli vzniklou škodu. Na úhradu škody lze započítat kauci, která byla vybrána při předání elektrokola.

10. V případě, že nájemce elektrokolo pronajímateli nevrátí v čase sjednaném, vzniká pronajímateli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši stanovené dle ceníku, za každou započatou hodinu prodlení, a to až do výše pořizovací ceny elektrokola.

Průběh předávání kola a elektrokola

  1. Pronajímatel vyplní s nájemcem předávací protokol díl A a převezme kauci.
  2. Zákazník si provede zkušební projížďku, při které vyzkouší všechny funkce kola. Rovněž překontroluje, zda není kolo poškozeno  ( lak apod.) Případné závady, které neomezují funkčnost kola se zapíší do protokolu díl B.
  3. Při vrácení kola vyzkouší jeho stav pracovník půjčovny a  stav zapíše do dílu C, a pokud bude kolo vráceno v pořádku vrátí pronajímateli zpět kauci sníženou o cenu půjčovného.

Protokol se sepisuje ve 2 vyhotoveních a jedno obdrží zákazník po podepsání dílu B.

Kola se zapůjčují od 8 hod. vracejí se do 20 hod.  Časy lze dohodnou v odůvodněných případech jinak a budou zapsána v předávacím protokolu. 

Oblíbené odkazy

POZOR!!!

Půjčení elektrokola na 1 den zdarma!!

Při ubytování a 4 dny a déle Vám zapůjčíme elektrokolo na 1 den zdarma a další den se slevou 50%.
Využijte naší půjčovny elektrokol a užijte si pohodový den, vikend, nebo týden v sedle špičkového kola s dojezdem až 100 Km. I pro vás může být cykloturistika požitkem.

Vítáme Vás v Chatě u vleku